Welkom bij EHBO vereniging Mierlo

Huishoudelijk reglement

Van de vereniging

Artikel 01.
 Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Van de leden.

Artikel 02.
 Het lidmaatschap gaat in op de datum waarop het lid c.q. aspirant-lid door het bestuur als zodanig is toegelaten.

Artikel 03.
 Door het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging verplichten de leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven, en aan de middelen tot bevordering van dit doel mede te werken.
Mede bedoelt wordt het minimaal één keer per verenigingsjaar hulpverlenen cq posten tijdens een evenement.

Artikel 04.
 Indien het lidmaatschap beëindigd is op grond van artikel 5 lid 2 van de statuten, kan betrokkene wederom als lid worden opgenomen indien de eerdere reden tot beëindiging is opgeheven.

Artikel 05.
 De leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter behandeling op de algemene vergadering. De voorstellen dienen schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat, uiterlijk twee dagen vóór de vergaderingdatum. Het bestuur dient de uitnodiging vóór een algemene vergadering uiterlijk vier weken voor de vergaderingdatum aan de leden te doen toekomen.

Artikel 06.
 Zowel bij periodieke als tussentijdse bestuursverkiezingen hebben de leden het recht één of meerdere leden kandidaat te stellen. De kandidaatstelling dient ten minste door vijf leden ondertekend te zijn, tevens dient een bereidheidverklaring van de betrokken kandida(a)t(en) te worden overlegd. Kandidaatstelling en bereidheidverklaring dient uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering bij het secretariaat te worden ingediend.

Van het bestuur.

Artikel 07.
 Van de bestuursleden treedt, volgens een nader op te maken rooster, ieder jaar 1/3e af. Tussentijds ontstane vacatures worden in de eerstvolgende algemene vergadering aangevuld. De nieuw gekozenen treden periodiek af op de tijd bepaald voor hen wiens plaats zij hebben ingenomen.

Artikel 08.
 Het bestuur heeft het recht kandidaten te stellen tot het dubbeltal van het aantal vacatures.

Artikel 09.
 De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt er zorg voor dat de genomen besluiten worden uitgevoerd

Artikel 10.
 De secretaris draagt zorg voor de correspondentie en notulering van de vergaderingen. Hij is voorts belast met de ledenadministratie, opstellen en indienen van het jaarverslag, en beheer van het archief.

Artikel 11.
 De penningmeester is belast met het innen van de gelden en het doen van betalingen. Hij voert het beheer van de geldmiddelen en houdt boek van de inkomsten en uitgaven. Hij draagt zorg voor alle correspondentie m.b.t. het financi?le beheer. De penningmeester is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden van de vereniging.

Artikel 12.
 De overige bestuursleden kunnen door het bestuur met bijzondere opdrachten worden belast.
Van de controlecommissie.

Artikel 13.
 De leden van de controlecommissie worden benoemd voor de tijd van drie jaar. Elk jaar treedt ??n lid af volgens een op te maken rooster, en is niet terstonds herkiesbaar.

Van de afvaardiging.

Artikel 14.
 Ten behoeve van de vertegenwoordiging van de vereniging op rayon-, district- en landelijke bijeenkomsten en het deelnemen aan EHBO wedstrijden en demonstraties kunnen door het bestuur afgevaardigden, leden van de vereniging, worden aangewezen. De daaraan verbonden reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de vereniging.

Van het stemmen.

Artikel 15.
 Stemming over personen geschieden schriftelijk. Erefuncties kunnen worden verleend bij acclamatie.

Artikel 16.
 Bij de eerste stemming wordt niemand gekozen verklaard die niet de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald. Is bij eerste stemming een onvoldoende aantal kandidaten gekozen, dan heeft herstemming plaats tussen de personen die het grootste aantal stemmen hebben behaald, tot het dubbeltal der nog niet bezette plaatsen. Hebben meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald dan komen deze allen voor herstemming in aanmerking. De kandidaten die bij herstemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd, worden gekozen verklaard. Bij een gelijk aantal stemmen wordt opnieuw gestemd.

Artikel 17.
 Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de voorzitter of de vergadering anders wordt bepaald.

Algemene bepalingen.

Artikel 18.
 In dit reglement kunnen geen wijzigingen worden aangebracht anders dan door een besluit van de algemene vergadering. In de uitnodiging voor een algemene vergadering waarin reglementswijzigingen worden voorgesteld, dienen de voorgestelde wijzigingen woordelijk te worden opgenomen. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten van de vereniging.

Artikel 19.
 Bij ontbinding van de vereniging wordt een eventueel batig saldo beschikbaar gesteld aan een dan door de algemene vergadering te bepalen bond, vereniging of instelling die hetzelfde doel nastreeft als genoemd in artikel 2 van de statuten.

Artikel 20.
 In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, of bij geschillen omtrent de uitleg van de daarin voorkomende bepalingen, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering d.d. 16 maart 2010.

Voorzitter: Dhr. P.F. Beks Secretaris: Mw. A. van de Wittenboer

 


16-maart-2010